پروژه DOEX (DOEX) که یک صرافی غیرمتمرکز بر بستر Cardano خواهد بود، اعلام کرد در هفته اول ماه فوریه (اواسط بهمن) این صرافی غیرمتمرکز بر بستر شبکه تستی و در 25 فوریه (6 اسفند) بر بستر شبکه اصلی به طور کامل به کاربران خدمات ارائه می دهد .